سلام خدمت دانشجویان عزیز

منبع درسی کتاب سبک شناسی معماری ایرانی تالیف دکتر محمد کریم پیرنیا می باشد. لطفا به تهیه آن اقدام نمایید.

باتشکر
ساختمان سرمایه ملی :
مدیریت نگهداری ساختمان ، دوره تعمیر و نگهداری و تکنیک های نگهداری موضوع درس ما میباشد. هدف امکان بهینه سازی هزینه ها و افزایش کیفیت ساختمان است.